Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme?

Mateřská škola TYMIŠKA, o.p.s.
IČ: 24154407
sídlo: Bakov nad Jizerou, Smetanova 548

Naše webová adresa je: http://www.mstymiska.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme?

Odebírání novinek

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu za účelem uložení v databázi pro automatické odesílání novinek ze třídy, kterou navštěvuje Vaše dítě nebo obecných novinek pro celou školu. Na webu neshromažďujeme žádné další osobní údaje.

S kým sdílíme vaše údaje?

Vaše osobní údaje nejsou sdíleny s žádnou třetí stranou. Obsah webu včetně Vašich osobní údajů je uložen na serveru provozovaném třetí stranou na základě Zpracovatelské smlouvy. V souladu s touto smlouvou provozovatel serveru není oprávněn zasahovat do ukládaných dat, ovlivňovat shromažďování a proces shromažďování těchto dat, nezasahuje do obsahu nebo používání těchto dat, nezasahuje do třídění nebo kombinování, blokování, anonymizace, mazání a likvidace těchto dat.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje jsou na serveru uloženy po dobu docházky Vašeho dítěte do naší mateřské školy nebo do doby Vašeho odhlášení z odběru novinek. Minimálně jednou měsíčně probíhá z naší strany kontrola oprávněnosti uložených osobních údajů a veškeré údaje, které již nejsou k rozesílání novinek aktuální, jsou vymazány.

Jaké máte práva?

Pokud odebíráte novinky z našeho webu, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás na serveru uchováváme. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás na serveru uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Dodatečné informace

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Provozovatel serveru, na kterém jsou Vaše osobní údaje uloženy, na základě Zpracovatelské smlouvy garantuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracování údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, včetně evropských právních předpisů a ISO norem, pokud na zpracování osobních údajů dopadají.

Jaké máme postupy při úniku informací?

V případě, že by z jakéhokoliv neočekávaného důvodu došlo k úniku, ztrátě, pozměnění nebo zneužití Vašich osobních údajů, Vás bezprostředně po zjištění bezpečnostního incidentu vyrozumíme a učiníme opatření k tomu, abychom zabránili pokračování nebo opakování takového bezpečnostního incidentu.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1.1.2019.