Naše aktivity

Příměstské tábory (NOVINKA OD LÉTA 2020)

Příměstské tábory jsou našim novým projektem z léta 2020, kde rodičům dětí, docházejících do MŠ Tymiška o.p.s. a nejen jim, poskytujeme možnost se přihlásit na příměstské tábory, které probíhají v měsíci srpen. Je to podobně probíhající režim jako při běžném chodu školy, ovšem s mnohem bohatším a pestřejším obsahem.  Příměstské tábory jsou obsaženy ve dvou tematikách, které mají obsahově dětem spoustu co nabídnout. Tábory trvají 2 týdny. Do příměstských táborů se mohou přihlásit děti ve věku 4 – 7 let.

Tématika příměstských táborů v období 2020 – 2022 byl Kuchaříček a Všeználek, nyní pro děti chystáme všestranné sportovní příměstské tábory, brzy bude možné se přihlásit.

Volitelné kroužky a aktivity v MŠ Tymiška

Kroužky vedou vzdělaní a zkušení pedagogové, probíhají zpravidla od října do června. Přihlášení do kroužku je čistě dobrovolné a na úvaze zákonných zástupců, nikdo není do ničeho nucen. Zároveň si pedagog vedoucí kroužek eliminuje potřebný počet dětí, aby průběh kroužků byl plnohodnotný a bylo možné se toho co nejvíce přiučit.

 1. Anglický jazyk dle předlohy Wattsenglish. Ltd., kde se děti učí anglicky zábavnou formou a využívají k tomu všechny smysly. Kroužek je bezplatný, jediné, co je třeba uhradit jsou materiály k práci. Přijímány jsou děti od 4 let, zákonní zástupci mají možnost své děti přihlásit dobrovolně, pro velký zájem jsou děti děleny do výkonnostních/věkových skupin pro přínosnější vzdělávání. Kroužek probíhá v obou zařízeních.
 2. Rolnička, což je hudebně pohybový kroužek vedený v obou zařízeních, kroužek je bezplatný a je zaměřen na tanec, lidové zvyky a obyčeje. Děti zapsané v tomto kroužku vystupují na kulturních akcích konané obcí či na akcích školy. Od 3 let.
 3. Slovíčkaření je kroužek zaměřený na rozvíjení slovní zásoby, odbourávání jednoduchých logopedických vad a přípravě k plnohodnotné komunikace v následujícím stupni vzdělávání. Kroužek probíhá v obou zařízeních. Kroužek je bezplatný. Od 5 let.
 4. Pohybové hrátky s Jógou je kroužek nabízející dětem vnímání svého těla, správného dýchání, protahování se a zároveň kolektivní hry. Kroužek je bezplatný a probíhá v Josefově Dole. Od 3 let.
 5. Věda hrou je kroužek pro malé objevitele, co si rádi hrají a zkoumají přírodní zákonitosti. Věda hrou je bezplatná a probíhá v Josefově Dole, od 4let.
 6. Kompenzační cvičení je kroužek, kam po zhodnocení postury dle Matthiasova posturálního testu zařazujeme děti, které mají lehké odchylky v držení těla a v malém počtu dětí s nimi cvičíme nad rámec řízené činnosti také dle kompenzačních cviků
  v příloze. Cviky jsou převážně uvolňovací, balanční a relaxační. Kroužek je bezplatný a vedený v Josefově Dole. Od 4 let.
 7. Předškolák je kroužek, který se zaměřuje na konkrétní přípravu předškolních dětí na následující stupeň vzdělávání, je zde věnováno pozornosti všem potřebným okruhům k zvládání k přípravě do školy. Předškolní věk. Kroužek je bezplatný, veden v obou zařízeních.
 8. Pečení v rámci školy je činnost s dětmi, která propojuje vzdělávací činnosti s pracovní a navozuje tak příjemnou atmosféru. Většinou se pečení váže k chystané kulturní akci. Bezplatné, probíhá v obou zařízeních.
 9. Hra na flétnu probíhá převážně v Bakově nad Jizerou, do tohoto volitelného kroužku se mohou zapsat děti libovolného věku, kritériem pro přijetí je chuť se učit a zvládnutí problematiky hry na hudební nástroj flétna. Kroužek je bezplatný.
 10. Malý šikula je kroužek vedený v Bakově nad Jizerou, definuje se tvořením nad rámec řízené denní činnosti, děti se zde mohou více rozvíjet a realizovat své nadání. Kroužek je bezplatný.

Cvičení v tělocvičně je cvičení opakující se 1x, 2x za měsíc, kde celá třída navštíví prostory Debřské tělocvičny nebo Sokolovny v Bakově nad Jizerou a cvičí se sportovním vybavením a náčiním, kterým v prostředí školek nedisponujeme, také se zde díky velkému prostoru děti těší ze společných her. Zpoplatněno za tarif tělocvičen, který je rozpočítán mezi přítomné děti.

Bruslení a Plavání jsou vyučovány formou lekcí, které se organizují sezónně a jsou nabízeny pouze nejstarším dětem, jsou zpoplatněny měnícím se tarifem poskytujících trenérů těchto služeb.

Pro děti jsou organizované společné akce s rodiči, které se konají v návaznosti na kulturní tématiku v roční době, minimální počet společných akcí je 4. Jako klasické v MŠ uskutečňujeme Lampiónování/ uspávaní broučka, vánoční zpěv, Masopustní průvod, Velikonoční tvoření, Dětský den, Loučení s předškoláky, také dětské koncerty aj.

Letní provoz MŠ Tymiška

Zavřeno bývá v létě zpravidla 2-3 týdny, a tedy povětšinou 14 dní dle dovolené ve Škoda auto, a.s. a poslední týden v srpnu, kdy připravujeme školku na nový školní rok.

Letní provoz je umožněn všem dětem docházejících do MŠ Tymiška, jejichž zákonní zástupci mají o tuto službu zájem. Vzdělávací obsah v letních měsících je vždy dopředu volen pedagogickým sborem. Zpravidla toto téma bývá jiné, než mohou děti okusit v průběhu školního roku. Řízená činnost bývá volena variabilněji a je uvolněnější. Děti tráví více času venku, cestují po okolí školy, vyráží na organizované i spontánní výlety. Účastní se aktuálních kulturních akcí aj.

K letnímu provozu je třeba se s předstihem přihlásit, v návaznosti na zájem jsou vypracovány možnosti otevření počtu tříd školy. Vzhledem k vybírání řádné dovolené se mohou pedagogové nacházet i v jiných třídách, než je pro ně typické.

Akce:

Kromě adaptačního zářijového měsíce, kdy se spíše soustředíme na začlenění nových kamarádů mezi ty stávající, s dětmi podnikáme výlety do Ekocenter (např. v Ekocentrum Zahrada – zvířata na farmě, hospodářská zvířata), navštěvujeme knihovny v okolí, výstavy (např. historické oblékání dětí v Dobrovicích), zábavní parky, herny, zoologické zahrady, hrady,  kontaktní farmy a v neposlední řadě naučné programy (např. pohádkový les v Mladé Boleslavi), sami si vymýšlíme naučné stezky v Klokočském lese (např. putování s myškou Tymiškou). 

Také rádi využíváme možnost navštívit a prohlédnout si práci složek IZS, což mají děti velice v oblibě. Navštěvujeme hasičské stanice, absolvujeme přednášky od pánů policistů a také děti vzděláváme ve zdravovědě.

Dětem také poskytujeme preventivní péči v mnoha oblastech jako je například logopedická, ortopedická, zraková aj. Zákonní zástupci na informace mohou navázat a v případě potřeby ji podchytit včas a dále situaci řešit.

Spolupráce:

Spolupracujeme se základními školami, navštěvujeme akce, které základní školy připravují, nebo se na nich podílí (např. Cirkus bez zvířat). Na základě této spolupráce mají předškolní děti možnost vyzkoušet si zápis nanečisto, kde jsou podrobeni úkolům, které je u opravdového zápisu čekají. 

Navázali jsme také spolupráci se společností ŠKODA AUTO a.s., která každému dítěti, jež zatím nedovršilo 3. roku, přispívá měsíčně 700,- Kč. 

Spolupracujeme rovněž s městy, ve kterých působíme, skrze které se účastníme akcí pořádaných městem, například Dětský den v Bakově nad Jizerou.

Běžný denní režim školy:

Celkový provoz MŠ je od 06:00 do 16:30 hod.

06:00 – 07:50 hod. Děti se scházejí ve třídě. Věnujeme se zpravidla výtvarné nebo pracovní činnosti a volné hře, námětové hře dětí, které nemají chuť vyrábět, nebo si již své výrobky vyrobily.
07:50 – 08:00 hod. Uklízíme třídu a pomůcky, které jsme používali během rána.
08:00 – 08:30 hod. Probíhá tělovýchovná chvilka, tedy cvičení s dětmi vyplněno rušnou částí (hry, hra na klavír aj.) a posléze protahování, cvičení v souladu a návaznosti na školní vzdělávací program, dětská jóga, prevence klenby nožní aj.
08:30 – 09:00 hod. Děti svačí.
09:00 – 11:30 hod. Vedeme komunikativní kruh a posléze odcházíme do šatny a následuje dle přízně počasí pobyt venku na zahradě či po okolí mateřské školy.
11:30 – 12:00 hod. Děti obědvají a chystají se ke spánku.
12:00 – 14:00 hod. Děti spí, k usínání jim čteme pohádky.
14:20 – 14:45 hod. Děti svačí v jídelně a přesouvají se do třídy na další komunikativní kruh.
14:45 – 15:15 hod. Probíhá komunikativní kruh, kde opakujeme poznatky z ranního kruhu, hodnotíme, učíme se novým poznatkům v rámci školního vzdělávacího programu apod.
15:15 – 16:20 hod. Děti mají volné nebo námětové hry a postupně odchází domů.

Vyzvedávání dětí je možné v době od 11:50 do 12:15 hodinách a poté v odpoledních hodinách od 14:00 do 16:20 hod., kdy již dbáme o poslední možný odchod dítěte ze školky. V mimořádných případech je možné přivést či odvést dítě v jinou denní dobu, vše je vždy ovšem nutné včasně projednat s třídní učitelkou.