Naše aktivity

Celoroční kroužky:

V rámci mateřské školy nabízíme kroužek anglického jazyka, flétniček pro začínající muzikanty a v neposlední řadě vedeme předškolní výchovu „předškoláka“ pro naše největší děti, které se chystají do školy. Kroužky se vyučují zpravidla od října do června. Děti se učí v malých skupinkách s vedením zaměstnanců školy. Kroužky jsou bezplatné. Anglický jazyk je vyučován podle metodiky Wattsenglish Ltd., kterou škola odebírá. Předškoláci si tvoří své portfólio prací, na kterém trénují přípravu před nástupem do školy a dále tak získávají zpětnou vazbu, jak jim práce a vyučování jde.

Od září roku 2019 připravujeme kroužek klasických a moderních tanců.

Po tělovýchovné stránce se dětem věnujeme v průběhu dopolední činnosti denně, ať už ve formě klasického předcvičování, hraní pohybových her, tak s využitím švédských lavic, overballů na dětskou jógu, švihadel, lan na chůzi aj., proto další sportovní kroužky již nenabízíme.

Akce:

Kromě adaptačního zářijového měsíce, kdy se spíše soustředíme na začlenění nových kamarádů mezi ty stávající, s dětmi podnikáme výlety do Ekocenter (např. v Ekocentrum Zahrada – zvířata na farmě, hospodářská zvířata), navštěvujeme knihovnu, výstavy (např. historické oblékání dětí v Dobrovicích), naučné programy (např. pohádkový les v Mladé Boleslavi) , sami si vymýšlíme naučné stezky v Klokočském lese (např. putování s myškou Tymiškou) a v neposlední řadě pro předškoláky vymýšlíme pompézní pasování na školáky (např. „vyřazení dětí“ v kapli v Klokočském lese).

Spolupráce:

Spolupracujeme se základními školami, navštěvujeme akce, které základní školy připravují, nebo se na nich podílí (např. Cirkus bez zvířat). Na základě této spolupráce mají předškolní děti možnost vyzkoušet si zápis nanečisto, kde jsou podrobeni úkolům, které je u opravdového zápisu čekají. 

Navázali jsme také spolupráci se společností ŠKODA AUTO a.s., která každému dítěti, jež zatím nedovršilo 3. roku, přispívá měsíčně 500,- Kč. 

Spolupracujeme rovněž s městy, ve kterých působíme, skrze které se účastníme akcí pořádaných městem, například Dětský den v Bakově nad Jizerou.

Běžný denní režim školy:

Celkový provoz MŠ je od 06:00 do 16:30 hod.

06:00 – 08:00 hod. Děti se scházejí ve třídě. Věnujeme se zpravidla výtvarné nebo pracovní činnosti a volné hře, námětové hře dětí, které nemají chuť vyrábět, nebo si již své výrobky vyrobily.
08:00 – 08:15 hod. Uklízíme třídu a pomůcky, které jsme používali během rána.
08:15 – 08:45 hod. Probíhá tělovýchovná chvilka, tedy cvičení s dětmi vyplněno rušnou částí (hry, hra na klavír aj.) a posléze protahování, cvičení v souladu a návaznosti na školní vzdělávací program, dětská jóga, prevence klenby nožní aj.
08:45 – 09:05 hod. Děti svačí.
09:10 – 11:30 hod. Vedeme komunikativní kruh a posléze odcházíme do šatny a následuje dle přízně počasí pobyt venku na zahradě či po okolí mateřské školy.
11:30 – 12:00 hod. Děti obědvají a chystají se ke spánku.
12:00 – 14:00 hod. Děti spí, k usínání jim čteme pohádky.
14:20 – 14:50 hod. Děti svačí v jídelně a přesouvají se do třídy na další komunikativní kruh.
14:50 – 15:20 hod. Probíhá komunikativní kruh, kde opakujeme poznatky z ranního kruhu, hodnotíme, učíme se novým poznatkům v rámci školního vzdělávacího programu apod.
15:20 – 16:30 hod. Děti mají volné nebo námětové hry a postupně odchází domů.

Vyzvedávání dětí je možné v době od 11:45 do 12:15 hodinách a poté v odpoledních hodinách od 14:00 do 16:20 hod., kdy již dbáme o poslední možný odchod dítěte ze školky. V mimořádných případech je možné přivést či odvést dítě v jinou denní dobu, vše je vždy ovšem nutné včasně projednat s třídní učitelkou.